Druk KP

Spośród wszystkich wzorów blankietów służących do rozliczeń druk "kasa przyjmie" cieszy się zdecydowanie największą popularnością. Powszechnie funkcjonuje jako oficjalny zapis potwierdzający wpłatę, ale jest także pełnoprawnym dokumentem do rozliczeń księgowych. Można go wygenerować przy pomocy programu komputerowego, jednak prosta formuła skłania do korzystania z gotowych bloczków, na których oprócz podstawowych danych i kwoty wystarczy umieścić podpis osoby przyjmującej wpłatę.

Jak wypełnić KP? Proste zasady pokwitowania wpłaty

Poręczne blankiety do wystawiania pokwitowań są najlepszym sposobem organizacji rozliczeń. To wprost nieocenione źródło prowadzenia rachunkowości i kontroli bieżących operacji finansowych. Odręczne wypisanie druku nie zajmuje wiele czasu, niewielki format i prosty wzór wypełniania pozwala na szybkie i skuteczne przeprowadzenie dowolnej transakcji. Otrzymując prawidłowo uzupełnione druki, możemy mieć pewność, że jest to poświadczenie mające moc prawną, którego nikt nie zakwestionuje. Dlatego warto zadbać o sprawdzenie pokwitowania przy każdej wpłacie. Druk KP zawsze daje gwarancję finansowego uznania, choć nie możemy go zażądać jako dodatku do faktury VAT, na której wystarczy pieczątka z napisem "ZAPŁACONO". Dlatego najczęściej stosuje się w rozliczeniach firm zwolnionych z płacenia podatku VAT, stowarzyszeń i instytucji publicznych oraz podmiotów, które rozliczają się, pobierając zaliczki.

Jak wypełnić KP? Najpopularniejszy dowód wpłaty - wzór wypełnienia

Niewiele potrzeba, by stworzyć poprawny dowód kwitujący przekazaną sumę. Nie musi to być faktura VAT, wystarczy KP - druk z niewielką ilością pól do odręcznego wypełnienia. To zdecydowanie najprostszy sposób rozliczeń przy wpłacie dowolnej sumy pieniędzy. Czasem wzory blankietów graficznie mogą się od siebie różnić, ale według oficjalnych zapisów prawidłowo wypełniony dowód wpłaty w tym formacie powinien zawierać:

  • dane wystawcy dokumentu, czyli przyjmującego pieniądze - najczęściej w formie pieczęci w lewym górnym rogu, koniecznie z numerem NIP i adresem
  • datę wystawienia,
  • numer dokumentu według schematu księgowego wystawcy (np. nr/mc/rok),
  • dane wpłacającego pieniądze, w tym identyfikacja adresowa i podatkowa
  • jak najdokładniej opisany tytuł wpłaty, z wyraźnie określoną operacją (zaliczka, opłata, rata itd.)
  • wielkość wpłaconej kwoty, wyrażona liczbowo i słownie
  • czytelne podpisy (ew. uzupełnione pieczęciami) osób dokonujących transakcję

Zpbacz druki dostepne w naszym sklepie:

Polecane produkty

To oficjalny dokument - dopilnuj, by pokwitowanie KP wypełnić prawidłowo podczas transakcji lub przedpłaty

Wzór dokumentu "kasa przyjmie" to coś więcej niż nieskomplikowana forma potwierdzenia wpłaty należności za towar lub usługę czy pokwitowania zaliczki na poczet przyszłych transakcji. Ta utrwalona w przestrzeni rozliczeniowo-księgowej formuła jest pełnoprawnym elementem systemu rozliczeń podatkowych. Ustawa o VAT (art. 19a, ust. 8) stanowi, że zainkasowanie zaliczki powoduje powstanie obowiązku podatkowego. W przypadku, gdy druki wystawia podmiot korzystający ze zwolnienia z podatku VAT, stanowią one pełnoprawny dokument potwierdzający otrzymanie wpłaty, którą trzeba wykazać w okresowym rozliczeniu ze skarbówką. Podobnie jest w przypadku firm zwolnionych z rozliczeń przy pomocy kasy fiskalnej, które muszą prowadzić ewidencję sprzedaży bezrachunkowej - idealnym narzędziem będzie wystawianie potwierdzeń typu "kasa przyjęła". Można je przedkładać również w postępowaniach sądowych - poprawnie wypełnione, poddane weryfikacji biegłych, będą uznane za rozstrzygające w sprawach o zaległe zapłaty czy spłatę zadłużenia.

Druk KP. Co oznaczają i jak wypełnić rubryki "winien - ma"

Przyjęło się, że pokwitowanie KP jest wystawiane w formacie księgowości dwustronnej, z rubrykami "winien" i "ma", inaczej niż w przypadku paragonu czy faktury VAT. Odpowiadają one anglojęzycznemu zapisowi Dt (debit) i Ct (Credit). Ten pierwszy nagłówek, pod którym zapisuje się wpłacaną kwotę, oznacza wpływ do podmiotu wystawiającego dany dokument.

W przypadku formatu "kasa przyjmie" druk jest sporządzany w dwóch egzemplarzach. Oryginał trafia do kontrahenta i pozostaje formalnym potwierdzeniem przeprowadzonej transakcji, zwłaszcza gdy dotyczy ona usług lub zaliczek na usługi. Należy go starannie przechowywać jako dowód wpłaty lub dołączyć do dokumentów księgowych jako potwierdzenie poniesionych kosztów, oczywiście jeśli rozliczamy w Urzędzie Skarbowym działalność gospodarczą.

Z punktu widzenia drugiej strony wystawione druki pozostają dostępne w kwitariuszu (istotne jest dokładne, metodyczne numerowanie blankietów) jako dokumenty księgowe, stąd prawidłowo wypełnione rubryki dają dokładną informację o miejscu opisanych sum w bilansie firmy. Rubryka "ma", w przeciwieństwie do "winien", zawierającej wartości "zł - gr", posiada dopisek "konto". Oznacza to, że nie wpisuje się tam żadnej kwoty, a jedynie symbol wewnętrznego konta księgowego, na które trafiają wpłacone środki. Przy opracowywaniu miesięcznego raportu książeczka z ponumerowanymi dokumentami będzie najlepszym świadectwem wykonanych operacji finansowych i nieocenioną pomocą w przejrzystym prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Podpowiadamy, jak wypełnić ten dowód wpłaty

Dostępne w sprzedaży samokopiujące blankiety na wysokiej jakości podkładach pozwalają na szybką i sprawną obsługę rozmaitych operacji kasowych. Wszędzie tam, gdzie rozliczenia wymagają zaliczkowania, sprzedaje się towar trudny do ewidencjonowania, dokonuje się okazjonalnej wpłaty za szeroko rozumiane usługi lub stroną transakcji jest firma bezrachunkowa, stanowią one proste i skuteczne rozwiązanie, zarówno dla wystawcy dokumentu, który zapewni sobie wygodne źródło danych księgowych, jak i kontrahenta, otrzymującego bez zbędnych formalności potwierdzenie wpłaty. Warto posługiwać się starannym i czytelnym pismem, by po upływie czasu nadal można było odczytać każdą pozycję z listy wpłat klientów. Coraz częściej pojawiają się wydruki KP wygenerowane z programów księgowych, ale bloczek blankietów do ręcznego wypisania powinien zawsze być pod ręką, zwłaszcza w przypadku rozliczeń poza biurem, w placówkach terenowych lub przy usługach dostarczanych mobilnie, a także świadczonych w domu klienta.

Dodaj komentarz